Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

June 2012 Blog Posts (34)

Keflom GebrelulContinue

Added by Admin on June 30, 2012 at 2:00am — 1 Comment

ንቕሓት መን’ያ

ንቕሓት መን’ያ

ንቕሓት መን’ያ ዘኣርእስታ ፈላሚት መጽሓፈይ ካብ ትሕዝቶኣ ጭልፋ ማንካ ዘይትኸውን የቕርበልኩም ኣለኹ

ኣምቢብኩም ንቐጻሊ ከሰጉም ዝኽእል ርእይቶታት ከም ዝቕበል ብትሕትና ከፍልጠኩም ይፈቱ: ጽቡቕ ምዝንጋዕ::

ሓደ እዋን ንግሆ ተሲኤ ንስራሕ ክብገስ: መስኮት ናይ ገዛና ንፋስ ክኣትዎ:መጋረጃ ክፍት ምሰበልክዎ:ሓያል ናይ ጸሓይ ነጸብራቕ ዓይነይ ዶግሓኒ: ገጸይ ከዊለ ጨለምለም እንዳበለ ዓይነይ ክሓሲ ጀመርኩ: ተመሊሰ ኣብ ሓሳባት ጠሓልኩ: ከምዚ ክብል ጀመርክዎ:ለካ ቤትምርቲ ጥራይ ኣይኮነን ትምህርቲ ዝርከቦ ዝብል’ዩ ነሩ ኣብ ሓሳባተይ ዝመጻኒ: ዓለም ውን ዓባይ ናይ ሂወት ቤትምርቲ ምኻና ዝርርብና ቐጸለ: መጋረጃ መስኮት ቁሩብ ዕጽው ኣቢለ:ንመጻኢ ውን ሃንደበት ከምዘይከፍቶ ኣብነት ትምህርቲ ኮነኒ: ኣብታ ረፍዲ ንግሆ:ቁርሰይ በልዔ: ከም…

Continue

Added by Admin on June 26, 2012 at 1:30am — No Comments

ምስጋና ን ኣምላኽ

                                                            ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 3:31am — No Comments

ዓቕሊ

                                                 ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 3:26am — No Comments

መጀመርያ ፍቕሪ ምቁር

                                                   

Added by Admin on June 25, 2012 at 3:19am — No Comments

ትግርኛ ምስ ዓረብ

                                                          ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 3:12am — No Comments

ማይ ካብ ሰማይ

                                                        ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 3:07am — No Comments

እዛ ጋል ደስ ክትብል

                    ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 2:00am — No Comments

ሕርቃነይ ክቈጽጸር ኣይክእልን - ኣብ ጥዕናይ ጸገም ይህልዎ ዶ?

ኣዝየ ሓራቕ እየ። ባህ ዘይብለኒ ነገር ክጻወር ኣይክእልን። ኣብ ሽዑ በጺሑ ዝመጻኒ ሓይሊ ካበይ ከምዝምንጩ ኣይፈልጥን።

ልበይ ዲጕ-ዲጕ ይብለኒ፡ ትንፋሰይ ይቆራረጽ፡ ጭዋዳታተይ ይውጠሩ፡ ሓዊ ከኣ ይዝራኣኒ።

ኣብ ልዕሊ’ቲ ዘሕርቐኒ ኩነታት ስጉምቲ እንተዘይወሲደ መግቢ ክበልዕ ኮነ

ክድቅስ ፍጹም ኣይክእልን። እዚ ኩነታት ብዙሕ ግዜ የጋጥመኒ’ሎ። ኣብ ጥዕናይ ሳዕቤን ይህልዎዶ ይኸውን?…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 1:30am — No Comments

ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤትራውያን፡ ስድራ- ስዉኣት ንምሕብሓብ ኣበርክትኦም ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም

ኤርትራውያን ተቐማጦ ካይሮ -ምስሪ፡ ኦክላንድ - ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ለንደን - ዓባይ ብሪጣንያን፡

ሕድሪ ሰማእታት ብውፉይ ስራሕ ከተግብሩን ስድራ ስዉኣት ንምጥዋርን ብዝለዓለ ከምዝነጥፉ፡ ንዝኽሪ 20 ሰነ

መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዘካየድዎ ስነ- ስርዓት ኣረጋጊጾም። ኤርትራውያን ተቐማጦ ኦክላንድ

- ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ፡ “ንናጽነትን ሉዓላውነትን ሃገር ህይወቶም ንዝበጀዉ ሰማእታትና

መጐስ ይብጽሓዮም” ድሕሪ ምባል፡ ንስድራ-ቤቶምን…

Continue

Added by Admin on June 25, 2012 at 1:23am — No Comments

ኣብዚ መደብ እዚ መሪጽና ብግእዝ ክንጽሕፍ የኽእለና፣ኩላትና ክንጥቀመሉ ውን: ንብጾት ንሓብር: ከሙኡ ውን ምስ ፈይስ ቡክ ሸር ምግባር ኣይንሕመቕ፣ ጽቡቕ ኣሳልጦ

ብናጻ ግእዝ ኣብ ኮምፑተርካ ጺዕንካ ብቐሊል ክትጥቀመሉ ትኽእል፣ ላዕለዋይ ግ ዝብል ብምጽዓን ዳውንሎኣድስ ግበሮ፣

ላዕለዋይ ኣብ ኮምፑተርካ ምስ ጸዓንካዮ ከመይ ገርካ ክትጥቀም ከም ትኽእል ኣብዚ ብቪድዮ ይሕብረካ ኣሎ  Open Her…

Continue

Added by Admin on June 21, 2012 at 11:00pm — 2 Comments

ሕልበት

Added by Admin on June 21, 2012 at 9:18pm — No Comments

ሕልበት

Added by Admin on June 21, 2012 at 9:14pm — No Comments

ኣይሞተን መርሃዊ

Added by Admin on June 20, 2012 at 8:10pm — No Comments

Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service