Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

August 2011 Blog Posts (40)

ኣብ ግጥሚ ሓሙስ 18 ነሓሰ 2011

Continue

Added by Admin on August 31, 2011 at 9:06am — No Comments

ከስሕቐኩም ዶ?

Added by Admin on August 28, 2011 at 10:47am — No Comments

ወግዒብርዒ ትምህርቲ እንታይ’ዩ?

ወግዒብርዒ ትምህርቲ እንታይ’ዩ?ፍቕሪ እዋናት ክገልጾ ቃላት ይሓጽረኒ። ንሳንዓይ ኩሉ ኢያ ኔራ፣ ልዕሊ ማንም ፍጡርእትሓልየለይ እተኽብረንን ራህዋ መጻእየይከተጣጥሕ ወትሩ ህርድግ ምስ በለትእያ። ንበደለይ ምሉእ ምሕረት እትገብርብርሃን ህይወተይ እያ ኔራ። ንስምረትፍቕርና ክትብል ክንደይ መስዋእቲዘይከፈለት፣ እትልግሰለይ ዝነበረት ፍቕሪ፣ሓልዮት፣ ርህራሀ፣ እምነት፣ ቅንዕናን ልቦናንመዳርግቲ ኣልቦ እዩ። ፍቕራን ሓልዮታንመዘና ሓንቲ ኣደ ንውላዳ እትልግሰሉእዩ ኔሩ። ውሽጣውን ግዳማውን ጽባቐዝተዓደለት ኢያ ኔራ። ህይወተይ ግርማክትለብስ ክንደይ ዘይጽዓረት። ብሕጽርዝበለ ብኹለንትንኣ ንዓይ ዝተፈጥረትመጻምድቲ እያ ዝነበረት። ከምቲ ዝበልኩኻግና፣ ኣብቲ እዋን’ቲ ንዓይ ብዙሕ…
Continue

Added by Admin on August 28, 2011 at 10:00am — No Comments

ኣገርምቲ ጥቕስታት

Added by Admin on August 28, 2011 at 3:42am — No Comments

ጥቕስታት

 …

Continue

Added by Admin on August 28, 2011 at 3:17am — No Comments

ጥቕስታት

 …

Continue

Added by Admin on August 28, 2011 at 3:17am — No Comments

ምኽሪ ብጥበብ

ምኽሪ ብጥበብ ከማል ህዱእን ኣብ ነገራት ቅልጡፍ ውሳኔ ዘይወስድን ትዕግስተኛ ሰብኣይ’ዩ፣ ኣብ’ቲ ዝነበሮ ከባቢ’ውን ብኹሉ ፍትው ነበረ፣ ይኹን’ምበርኣይመን ወዱ ዘይከም ናቱ ኣዝዩ ቁጡዑን መንጸርጸሪን ነበረ፣ ወትሩ ምስ ሰባት ብደቀቕቲ ነገራት ይገርጮ፣ ከማል ንወዱ ብኸመይ ካብ’ቲ ሕማቕ ባህሪኡ ከገላግሎt ከምዝኽእል ይሓስብ ነበረ፣መዓልታዊ ድማ ከይተሓለለይምዕዶን ይመኽሮን፣ኣይመን ግን ባህሪኡ ከማሕይሽ ኣይከኣለን፣ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲከማል ንወዱ ጸዊዑ ከም’ዚበሎ።“ኣይመን ወደይ ምስዝኾነ ሰብ ቁጠዐን ሕርቃንንክስምዓካ ከሎ። ሓንቲ ካብዘንመሳማር ናብ’ዛ ማዕጾ ስዃዕ”ኢሉ ብዝሕ ዝበለ መሳምርኣብ ኢዱ ኣረከቦ፣ ኣይመንኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲካብተን ዝተዋህቦኦ መሳምር37 ሰሚሩ ወዓለ፣“እንታይ ይብሃል’ከእዚ። መስማር ካብ ምስማርካልእ ስራሕ ምስራሕ’ዶኣይምሓሸንን”…
Continue

Added by Admin on August 28, 2011 at 2:30am — No Comments

hadas eritrea ክፍስሓሎም ዝሓሰብኩ ተፈሲሖምለይ! ሰንበት 28 ነሓሰ 2011

ከመይ ቀኒኹም ደቀይ ሃበርም?

ጃብር ዓርከይ ጠፊኡ ድሕሪ

ምቕናይ’ዩ ትማሊ ምሸት ንገዛና

መጺኡ።

በይነይ ስለ ዝነበርኩ ኣዕልል

ውዒሉኒ ክኸይድ ከሎ፦

“በል.... ጽባሕ ገዛና ምጻእ፣

ንጓልካን ወዲ’ጓልካን ድማ ጸውዓዮም

ከይትተርፉ” ኢሉኒ ከደ።

“ሕራይ ጃብር ዓርከይ ግዲ

የብልካን ክንመጽእ ኢና” በልክዎ።

ንምሸቱ ጓለይን ሃንስን ከካብ

ዝነበርዎ ምስ መጽኡ ንእሽቶ

ኣኼባ ገበርኩሎም።

“ስምዑ... ናብዚ’ባ ናብቲ’ባ

እናበልኩም ንዓይ ኣብ ጽምዋ ገዛ

ሓሓዲግኩምኒ ትኸዱ ዘለኹም

እንታይ ክትረኽቡ ኢኹም?”

በልክዎም።

ክልቲኦም ጉዕጽጽ ጉዕጽጽ

ኢሎም ትም በሉ። በሉ ካብዛ

ሰዓት እዚኣ ምሳይ ዝረዳዳእ ሰብ

ክሕጎስ’ዩ። እንተዘየሎ ግና ....”… Continue

Added by Admin on August 28, 2011 at 1:31am — No Comments

ምኽሪ ሰንበት ሰንበት 28 ነሓሰ 2011 Hadas Eritrea

ምኽሪ ሰንበት

ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ’የ። ኣብ

ገጠር ተወሊደ ዝዓበኹ ኮይነ። ናብ

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ነጥቢ

ስለዘምጻእኩ ካብ ወዲ 19 ዓመት

ጀሚረ ካብ ስድራይ ተፈልየ ሂወተይ

ክመርሕ ጸኒሐ። ብፍላይ ድማ ካብ

ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ኣብ 2004

ዓ.ም ምስ ተመረቕኩ እስካቡሊ ኮይነ

ውልቃዊ ሂወት ክሕልፍ ጸኒሐ።

እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ

ስድራቤተይን ፈተውተይን “ሓዳር

ዘይትገብር፣ ክሳብ መዓስ ኢኻ ከምዚ

ኢልካ ክትነብር?” ዝብል ጸቕጢ

ወግሐ ጸብሐ ይገጥመኒ ኣሎ። ክሳብ

ሕጂ ኣእምሮይ ንሓዳር ድሉው

ክኸውን ብዘይምኽኣሉ፣ ንኽገብሮ

ዝግብኣኒ ናይ ሓዳር ውሳኔ ዓጊትዎ

ይርከብ። ስለዚ ነዚ ተቐርቒረሉ

ዘለኹ ጉዳይ ውሳኔ ብኸመይ መንገዲ

ክፍታሕ…

Continue

Added by Admin on August 28, 2011 at 12:57am — No Comments

The legendary Oqbagabr, tegadalay

Continue

Added by Admin on August 26, 2011 at 8:10am — 1 Comment

Tesfalem Arefayne Seb Seb

Tesfalem Arefayne Seb Seb

Added by Admin on August 26, 2011 at 6:00am — No Comments

ፍሽኽታ ኣመለይ smail

ሰሓቕ ጽቡቕ እዩ ንጥዕና ይብሉና ተማራመርቲ:እሞ ዝስሕቕ ሰብ ካኣ ሙሉእ ጥዕና ኣለዎ ይብል ኣነ

ሕስብ ተበልክዎስ ስእሊ ክርእ እንኮለኹስ  ፍሽኽ ዝብል ጥራይ እሞ ጥዕና ንጥዕና ኢና ኮይና ዘለና

ኢለ ኻኣ ኣብ ሓሳባት የኣቱ:መቸም ክትሓስብ ምስትጅምር ብዙሕ እንድዩ ዝፍልፍል እንተዘይዓጊትካዮ:

ተመሊሰ ኻኣ ይብል እዋእ እስከ ሓንሳብ ሓደ ነገር ኣሎ ትዝ ዝበለኒ:ኢለ ሓሳባተይ ኣቃሪጸ ካልእ

ኣስዒበ ስምዓኒ እሞ ሓንሳብ በልክዎ: ሰሓቕ ንጥዕና ጽቡቕ ሙኻኑ…

Continue

Added by Admin on August 23, 2011 at 11:00pm — No Comments

ማእከል። ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ 87 ሚእታዊት ኪጽሕፉን ከንብቡን በቒዖም

ማእከል። ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ 87 ሚእታዊት

ኪጽሕፉን ከንብቡን በቒዖም

ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ

11 ዓመታት ብዝተኻየደ መደብ

ትምህርቲ ንዓበይቲ። ካብቶም ኣስታት

30 ሽሕ ዝተመዝገቡ ዜጋታት እቶም

25 ሽሕ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ

ደረጃታት ብምቕጻል ከንብቡን

ኪጽሕፉን ከምዝኸኣሉ። ኣብ ዝተቓንዐ

ገምጋማዊ ኣኼባ ተገሊጹ፣

ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ

ካሕሳይ ገብረሂወት ኣብ ዘስምዖ

ቃል። መሃይምነት ምጥፋእ ሓደ ካብ

መዐቀኒታት ምዕባለን ገስጋስ ዕቤትን

ምዃኑ ጠቒሱ። መጠን መሃይምነት

ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራዱ።

ናይ ኩሉ ዜጋ ተሳትፎ ከምዝሓትት

ኣገንዚቡ፣

ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ዞባ ማእከል ሓላፊ ትምህርቲ ንዓበይቲ

ኣቶ ጊላዝጊ በርሀ ኣብ… Continue

Added by Admin on August 23, 2011 at 10:22am — No Comments

Eritrean Food Recipes ህምምም

Eritrean Food Recipes

Eritrean food is one of the healthiest foods in the world. If you and visit Eritrea, which is the new independent country in north Easter Africa, you will find traditional and European cuisine in Asmara, the capital and other cities like Massawa, Assab , Keren and so on. The traditional Eritrean recipes are like Injera, soft spongy bread where an Eritrean woman hat to prepare it. Injure can be made with teff, sorghum, wheat, and other flour,…

Continue

Added by Admin on August 23, 2011 at 10:00am — No Comments

ምርቃን መርገምን ከ አንታይ ይሕብረና

Added by Admin on August 23, 2011 at 8:36am — No Comments

ምርቃን መርገምን ከ አንታይ ይሕብረና

Added by Admin on August 23, 2011 at 8:36am — No Comments

እንቃዕ ሓጎሰክን ኣደታት

Added by Admin on August 23, 2011 at 8:33am — No Comments

እመነኒ ትብል ቃል ናበይ ገጻ ትመርሓና

Added by Admin on August 23, 2011 at 8:30am — No Comments

ጥቕስታት ልቦና ን ኣፍልጦ

Added by Admin on August 23, 2011 at 8:25am — No Comments

Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service