Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

Eritrean jock:ንፈገግታ ዝተፈላለየ ንፈገግታ ካብ ባህልና ወብሳይት ዝወጸእን ሰባት ብዝሰዱልናን ስለዝኾነ: ንስኹም ውን እንተለኩም ስደዱልና ኢኹም: ከሙኡ ውን ኣብ ስራሕና ሓጋዚ ክኸውን ርእይቶኹም ኣይፈለየና::

  Jock

ንፍሽኽታ
ጆን ገና ዘይተመርዓወን ምስ
ጥዕና ዘይብሉ ኣቦኡን ዝነብር
መንእሰይ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ
ድማ ኣብ ስራሑ ኮፍ ኢሉ እንከሎ
ብዛዕባ’ቲ ኣቦኡ ምስ ሞተ ዝወርሶ
ውርሻ ይሓስብ ነበረ። ነቲ ሃብቲ ምስ
መን ኮይኑ ከምዝቋደሶ ድማ ኣዕሚቑ
ሓሰበ። ከምዚ’ሉ እንከሎ ሓንቲ ርእዩዋ
ዘይፈልጥ ምልክዕቲ ጎርዞ ናብኡ ገጻ
ክትመጽእ ኣማዕደዋ። ብመልክዓ ኣዝዩ
ስለዝተማረኸ ድማ፡ ሰላም ኢሉ ዘምጸኣ
ምስ ሓተታ፡ ኣብ ምብጋሳ ኣድራሻኡ
ዝተጻሕፋ ካርድ እናኣቐበላ፡ “ምናልባት
ኖርማል ሰብ ኮይነ ይረኣየኪ ይህሉ’የ።
ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ኣቦይ ምስ
ሞተ ዕስራ ሚልዮን ዶላር ክወርስ’የ”
በላ ብቐሊሉ ከም ዘስድዓ እናሓሰበ።
እታ ውቅብቲ ጎርዞ ብዘረብኡ
ኣዝያ ተመሲጣ ኣመስጊና
ኣድራሻኡ ሒዛ ከደት። ድሕሪ
ሰለስተ መዓልቲ ግን ገዛኡ
እንተኸደ፡ ሰይተቦኡ ኮይና
ጸንሓቶ ንብለክን።

::::::::::::::::::::::::::::://::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

መንቀሳቐሲ

ሓደ ወተሃደር፡ ናብ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ዶርም ብምኻድ፡ ንሓደ ደቂሱ ዝነበረ ተመሃራይ መንቀሳቐሲ ኣርኢ በሎ።
እቲ ተመሃራይ ድማ፡ መደቀሲ ክትብል ዲኻ መለሰ። ኣይትድገመኒ መንቀሳቐሲ በለ ወታደር።
ኣታ ሓወይ፡ መንቀሳቐሲ ነቶም ዝንቀሳቐሱ በሎም፡ ኣነ ደቂሰ እየ ዘለኹ፡ ፍቓድ መደቀሲ እንተደሊኹም ንሓለፍቲ ዩኒቨርስቲ ተወከሱ በሎ……..
ካብ መጽሓፍ ወጋሕታ።

::::::::::::://:::::::::::::::::::::::::::::::

ሓደ መንእሰይ ምስ ሓንቲ ጓል ዕላል ይጅምር።
ገብረ- ቤተሰብ ኣለኪዶ?
ስላስ- እወ ኣለኒ
ገብረ- ተመርዒኺ ዲኺ ወላስ ጌና ኣለኺ?
ስላስ- ተመርዒየ’ባ
ገብረ- ወሊድኪዶ?
ስላስ- እወ ሓደ ወዲ ወሊደ ኣለኹ
ገብረ- ሃየ ጽቡቕ እንበር ዝወለድኪ ፡
ገብረ- ንምዃኑ ወድኺ ሽጋራ የትክኽ ዲዩ?
ስላስ- ኣይ ቅርብ እኳ ኣይብላን’ዩ።
ገብረ- ክንደይ ደኣ ዕድል ገርኪ ጓለይ መስተ’ኸ ይሰቲ’ዶ?
ስላስ- ፍጹም ሓንቲ ንጣብ’ውን ትኹን ጥዒሙ ኣይፈልጥን’ዩ፡
ገብረ- ብርግጽ ዕድለኛ ኢኺ እንበር ደቂ ሎሚ ደኣ..........
ገብረ- ምሸት ምሸት’ከ የምሲ’ዶ?
ስላስ- ኣይሓስቦን ከማን፡ ድራሩ ተደሪሩ ብእዋኑ’ዩ ዝድቅስ
ገብረ- በዚ ሎሚ ከምዚ ዝዓይነቱ ውላድ ዝሃበኪ ዕድለኛ ኢኺ፡
ገብረ- እ.... ንምዃኑ ክንደይ’ዩ ዕድሚኡ?
ስላስ- ሕጂ ሻድሻይ ወርሑ ሒዙ ኣሎ።
ገብረ- ....

:::::::::::::::::::://::::::::::::::::::::::::::::

ንፍሽኽታ!!
ተማሃራይ፡- መምህር “ሚስኣንደርስታንዲንግ” እንታይ ማለት ኢዩ?
መምህር፡- ሚስ ማለት ወይዘሪይት ኣንደር ማለት ታሕቲ “ስታንዲንግ” ማለት ደውኢላ።
ስለዚ እታ ወይዘሪት ኣብ ታሕቲ ደው ኢላ ኣላ ማለት ኢዩ።

ተመሃራይ፡- ሪለሽንሺፕ’ከ‘?
መምህር፡- ሪለሽን ማለት ዝምድና “ሺፕ” ማለት መርከብ ወይ በጊዕ ከከም ኩነታቱ።
ስለዚ ሪለሽንሽፕ ዝምድና መራኽብ ወይ ዝምድና ኣባጊዕ ማለት ኢዩ።


::::::::::::::::::::::::::://:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ንኽምስታ

ሓንቲ ጓል 70 ዓመት ኣደ ናብ ዶክተር ብምኻድ
ሰበይቲ። ዶክተር መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ሃበኒ በለቶ
ዶክተር። ኣረጊት ሰበይቲ ደኣመከላኸሊ ጥንሲ ኣንታይ ኢለናኦ ኢሉ ብምሕሳብ።
ኣደ መከላኸሊ ጥንሲ ደኣ ንዓኽን እንታይ ክገብረልክን ኢሉ ሓተተን፣
ሰበይቲ። ድሓን እዚ ወደይ ንዓይሲ ጽቡቅ ኢዩ ዘደቕሰኒ በለኦ፣
ዶክተር። እዋእ መከላኸሊ ጥንሲ ደኣ ካብ መዓስ ኢዩ መደቀሲ ዝኾነ በለን
ብምግራም፣
ሰበይቲ። ኣብ ጽማቕ ናይታ ውዒቲ ጓል ወደይ እንተኣእትየዮ ድቅስ እየ
ዝሓድር ክብላ መለሳሉ፣
እዚ ከኣ ጓል ወደን ምሸት ምሸት እና ኣምሰየት ተኸኽ ኣቢላተን ብምንባራ
ኢዩ፣

******

 ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብኣይ ፍርቂ ለይቲ ካብ ዓራቱ ተሲኡ ካብ መደቀሲ ክፍሊ 
ወጸ’ሞ፡ በዓልቲ ቤቱ’ውን ደድሕሪኡ ብምብርባር ደሃዩ ክትፈልጥ ካብ ክፍላ ወጺኣ 
ክትደልዮ ጀመረት። ናብ ዓይኒ ምድሪ ከይዳ ድሕሪ ምርኣይ ድማ ናብ ክሽነ ኣበለት። 
ካብ ትጽቢታ ወጻኢ ድማ በዓል ቤታ ኣብ መንበር ተቐሚጡ “ኛር” ኢሉ ብብኽያት 
ክንስቕሰቕ ተዓዘበት። ኣካውናኡ ደንጺዩዋ ብምንብርካኽ ድማ፡ “እንታይ ዲና ኴንና? 
ኣይደሓንናን ዲና?” በለቶ ሕንቕንቕ እናበለት።
በዓልቤታ ንብዓቱ እናሓንሰሰ ክሃድእ ብምፍታን፡ ቀው ኢሉ ጠማታ’ሞ፡ ጸኒሑ፡ “ቅድሚ 
ዓሰርተ ዓመት ሃንደበት ጥንሲ ምስ ኣጋጠመና ኣቦኺ ዝበለኒ ትዝክርዮ እንዲኺ?” ክብል 
ሓተታ። ሰበይቲ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዝነበረ ጋን ኮይኑዋ ብምልክት ሕቶ ጥራይ 
ጠመተቶ። ከምዘይዘከረቶ ተረዲኡ ድማ፡ “ምሽ ከማን ከምዝጠነስኪ ምስ ፈለጠ ወይ 
ተመርዓዋ ወይ ድማ ንዓሰርተ ዓመት ከእስረካ’የ ኢሉ ኣፈራሪሑኒ።” በላ’ሞ ንሳ ድማ፡ 
“እወ.. እሂ’ሞ ሕጂ?” ክትብል ተወከሰቶ። “እንታይ ኢሂ ደኣ ካብ ንምርዖ ዓሰርተ ዓመት 
ገይርና ኣለና፡ ሽዑ እንተዝእሰር ሕጂ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምወጻእኩ ነይረ” ብምባል ናብ 
ብኽያቱ ተመልሰ።

*************

ቈልዓ፣ ኣቦ፡ ከመይ ኢሉ ኢዩ ካልኣይ ውግእ ዓለም እተጀመረ?

ኣቦ፣ ጀርመን ንፖላንድ ምስ ወረረታ

ኣደ፣ ዋእ! ነዚ ቘልዓ ኣይተጋግዮ፡ ጀርመን ንፈረንሳ ምስ ወረረታ ኢዩ ተጀሚሩ

ኣቦ፣ ሓሳዊት ኴንኪ

ኣደ፣ ንሳኻ’ባ ሓሳዊ፡ መጋገዪ

ኣቦ፣ ንዓይ ሓሳዊ……

ቈልዓ፣ ኣቦ፡ ሕጂ ተረዲኡኒ እቲ ኲናት ከመይ ኢሉ ከም እተጀመረ

                                                              **************

 

ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ ጽቐጥ

ኣባል ወብሳይት ንሙኻን ኣብዚ ጸቒጥካ ተመዝገብ

Views: 2256

Comment

You need to be a member of eritrean culture to add comments!

Join eritrean culture

Comment by desbele berhane on February 3, 2014 at 12:51am

ደስ  ዘቢል ዩ   ኣጆኩም ኣይቲህመኩ

Comment by tesfom on June 13, 2012 at 6:15am

cool ... u should have more

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service