Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

ሰላም ኩቡራት በጻሕቲ ባህልና ወብሳይት: ኣብ ባህልና ወብሳይት ኣባል ሙኻን ኣገዳሲ እዩ: ስለዚ ኣባል ምስትኾኑ ማዓረ ኩሉ ክትሳተፉ ትኽእሉ: ከሙኡ ውን ኣገዳሲ ሓበረታ ክህሉ ኾሎ ኢመይል ንሰደልኩም: ኣባል ዝኾነ ሰብ ንፈተውቱ

ሰላም ኩቡራት በጻሕቲ ባህልና ወብሳይት: ኣብ ባህልና ወብሳይት ኣባል ሙኻን ኣገዳሲ እዩ: ስለዚ ኣባል ምስትኾኑ ማዓረ ኩሉ ክትሳተፉ ትኽእሉ: ከሙኡ ውን ኣገዳሲ ሓበረታ ክህሉ ኾሎ ኢመይል ንሰደልኩም: ኣባል ዝኾነ ሰብ ንፈተውቱ ንማሓዙቱ ዕድመ ክሰደሎም ይኽእል: ኣብርእሲኡ ቪደዮ ይኹን ኣውድዮ ስእልታት ጹሑፋት ናትካ ወብሳይት ኣብ ትሕቲ ጽላል ባህልና ወብሳይት ክትገብር ትኽእል: ካብዚ ቐጺሉ ዝኾነ ሓገዝ ዝደሊ እንተሎ ኣብ ኢመይልና ጸሓፉልና: ኢመይል ኣድረስና ኣዚ እዩ ericulture@hotmail.com  ዝኾነ ዝለኣኽ እንተለኩም ውን:ወይ ባዕልኻትኩም ፖስት ግበርዎ እንተዘይኮነ በዛ ኢመይልና ተወኪስኩም ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም:: ባህልና ወብሳይት:ኣብ እተገልግለሉ ዘላ እምበኣረይ በጻሕታ ኣብዚ እዋን:ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም:ኣዝዩ ደስ ዝብል ምስታፋት ውን ይገብሩ ምኻኖም ከነፍልጠኩም ንፈቱ: ኣብ ባህልና ወብሳይት ኣባል ክትከውን ተደሊኻ ኣብዚ ጽቐጥ Bee Member Her: መሓዙትካ ኢንቫይት ክትገብር ተደሊኻ ኣብዚኣ ጽቐጥ Invite ur Friends : ባህልና ወብሳይት ሊንክ ንብጾትካ ክትህብ ተደሊኻ www.ericulture.com   ነዚ ቐዲሕካ ቲወስዶ:ቲቪ ኤር ክትሪኢ ተደሊኻ ነዚኣ ብምጽቃጥ Eritrean Tv ይኸውን: ብዝተረፈ ትሕዝቶ ባህልና ወብሳይት ቡዙሕ እንድዩ ባዕልኹም ኣቲኹም ተዛወሩ: ጽቡቕ ምዝዋር:

 

 ምስ ሙሉእ ሰላምታ ካብ ባህልና ወብሳይት

Views: 116

Comment

You need to be a member of eritrean culture to add comments!

Join eritrean culture

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service