Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

መን ብዝቐልጠፈ ሓገዝ ይረኪብ

መን ብዝቐልጠፈ ሓገዝ ይረክብ:
ዝደለና ሓገዝ ካብ ሰባት ንረኽቦ ኢና:እዚ ኻኣ ኣምላኽ ብደቅሰባት ገሩ ስለዝሕግዝ እዩ: ሓደ ነገር ከነስተብህለሉ ዘለና ኣሎ: ሓገዝ እንዳደለና/እንዳሓተትና ሓገዝ ዘይንረኽበሉ ግዜ ውን ኣሎ: ነዚ ኻኣ ባዕልና ኢና ንኸይንሕገዝ ንገብሮ: ሓደ ሓደ ምኽንያት ክጠቅስ እየ: ንጥቀሞም ቃላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ(ካብ ሓግዘኒ ኣስከ ምባል*ክትሕግዘኒ ዶ ምኻኣልካ ግዜ ተለካ:ብሓጺሩ ክብረት ዘለዎ ቃላት ገርካ ምስትሓትት ሓገዝ ብጉቡእ እብ እዋኑ ትረክብ : ኣብ ርእሲኡ ርግጸኛ ኾንካ ምቕራብ ጽቡቕ'ዩ: ክትሕገዞም ዝደለኻ ፈሊጥካ ምቕራብ. እዚ ኽብል እንኮለኹ ሓደ ሓገዝ እንዳሓተትካ ደጋግሚካ ካልእ ሓገዛት ምሕታት ኣዩ:ኣንተዘይኮነ ገለ ገለ ሰባት ኣብ ገለ እዋን ኣስተብሂልና ንኸውን:ሓገዝ ክሓቱ እንኮለው: ሓንቲ ሓገዝ ይሓቱኻ:ነታ ሓገዝ ረኺቦማ እንኮለው ተመሊሶም ካልእ ተረኺቡ  እንኮሎ ዝዓይነቱ ደጋጊሞም ተደራራቢ ሓገዝ ይሓቱ:ኣዚ ግን ናይ ለባም ስራሕ ኣይኮነን ንሓጋዛይ ካልእ ግዜ ንኸይሕግዘካ ምግባር ምኻኑ ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ እዩ: ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ምሕታት ክብረት ዘለዎ ሓገዝ ስለዘይኮነ ክትስእኖ ምካንካ ውን ክፍለጥ ይግባእ: ሓግዙኒ ዘይምባል ዘይኮነ: ዝደለኻዮ ሓገዝ ምንጋር'ዩ እንዳተሓገዝካ እንኮለኻ ተደራራቢ ምሕታት ዘይኮነ:ኮታ ሓገዝ ዘይደሊ ሰብ የለን ኣብ ዓለም: ኩሉ ሰብ ሓገዝ ይደሊ'ዩ: ግን ኣቀራርባ ቃላት ኣገዳሲ: መልሓስና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንሕማቕ ንጥቀመላ እንተኾና ዋላ ተተሓገዝና ተመስገን ዝበሃል ስለዘየለ ተመሊስና ስለነዕረምርም ንደልዮ ሓገዝ ክንረክብ ይገድድ:ሓገዝ ኣብ ንደልዮ እዋን ውን ዝሕግዘና ሰብ ንስእን: ምኽንያቱ መዕረምረምቲ ስለዝኾና ሓገስቲ ስለነህድም ስለንፍለጥ ካኣ ዩ: ከባቢኻ ኣዝዩ ይጸልወካ ስለዝኾነ እንዛረቦም ሕማቕ ቃል ብዛዕባ ካሎት ሰባት ኣብ ከባቢኻ ይንዛሕ እሞ ብዛዕባ እንታይነትካ ይገልጽ: ሓደ እዋን ሓደ ሓውና ሓገዝ ደልዩ ኣዝዩ ተሸጊሩ: ሓገዝ ክሓትት ይደሊ:ንመን ከ እየ ዝሓቶ ዝ
ብል ይጭነቕ :ኣንተሓሰበ ዋላ ዋላ ሓጋዛይ ክኾኖ ዝኽእል ሰብ ሰኣነ:ጌና ግን ኣብ ግብሪ ሓግዙኒ ኢሉ ኣይፈተነን ዘሎ: ኣብ ሓሳባቱ ዘንቅሎም ሰባት ክዝክር ግን ናይ ሓገዝ ሸውሃቱ ተዓጽዩ'ዩ ረኺብዎ:ነዚ ሓሳብ ብምግዳፍ ሓደ ጻዕዳ ባኣፍደገ ገዙኡ ክሓልፍ ተዳህዩ:ሓግዘኒ ኣባ ይብሎ: ሕራይ ዝኽእላ ኣንተኾይነ ኢሉ ክሕግዞ ይፍትን: ዘድልዮ ሓገዝ ምስ ሓገዞ ወዮ ሓጋዛይ መንገዱ ይቕጽል. ተሓጋዛይ ውን ብጣዕሚ ተሓጊሱ:ብድሕሪ ገለ ማዓልቲታት ኣብ እንዳሻሂ ነዚ ነገር የዕልለና ማለት ኣዩ: ሓደ ሓላፊ መንገዲ ከምዝሓገዞ: ግን ብዝብል ኣባላሹለይ ከምዚ ገሩ ዶ እንዳበለ ሕማቕ ሕማቕ ይነግረና: እንተኣነ ግን ብልበይ ዓቢ ትምርቲ ኣየ ዝመሃር ዘለኹ: ለካ ዓይነት ኣለዎ ትሕግዞ ሰብ ክበሃል ሰሚዕና ኣለና: እወ ንሕና ሓጊዝናዮ ኣንተንኸውን ውን በኣና ውን ሕማቕ ምስተዛረበ: ናይ ምዝራቡ ኣይኮነን ቀንዲ. ንቀጻሊ ሓገዝ ከምዘይረክብ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እንተተረዲእዎ ጽቡቕ ሓጊዙኒ ኢሉ ከብቅዕ ተመሊሱ ውን ከምዘባላሸወሉ እዩ ዝሕብር ዘሎ: እዚ ብትረኽቦ ሓገዝ ዘይምዕጋብ ይበሃል እሱ ኻኣ ንዝኾነ ጽቡቕ ነገር ንሰብ ከተሕጉስ ኢልካ ዝግበር እሞ ግዝያዊ ሓጎስ ይኸውን ግዚኡ ምስሓለፈ ሓጎስካ ይስወር ካብዚ ጀሚርካ ብሕማቕ ክትዛረብ ትጅምር:: ኣብ ገለ ገለ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ትሰርሓሉ ውን ገለ ገለ ኣካየድቲ ኣክንዲ ብኽብረት ሓገዝ ዝሓቱኻ: ብትእዛዝ ዓይነት: ዝደልይዎ ነገር ክረኽቡ ይፍትኑ: ሰብ ንኣምላኹ'ዩ ክእዘዞ ዘለዎ: ሰብ ክብሪ ኣምላኽ ሒዙ ኣንተመጺኡ ተግባራት ኣምላኽ እዩ ዝእዝዝ እሞ ሕራይ ኢልካ ትእዘዝ: ስርዓት ዘይብሉ ገርካ ትሓትት ትእዝዝ እንተኾንካ ሰብ ኢኻ ትከስር: ዝኾነ ሰብ ካኣ ካብ ከምዚ ኣገባብ ዘይብሉ ሕማቅ  ክርሕቅ ኣዩ ዝደሊ: እሞ ጥቕሚ ዘይኮነ ጉዳኣት ኢኻ ተስዕብ ዘለኻ::
እንተ እቶም ክንሕግዝ ኢና ትብሉ ሓገዝኩም ኣይተቃርጽዎ:ብሰንኪ ሓደ ክልተ ሰብ. እንሕግዞ ሓገዝ ካብ ኣምላኽ ኮይኑ ናብ ኣምላኽ ምኻኑ ኣይንረስዕ ኣሞ ሓገዝና ውን ኣይነቃርጽ : እቶም ተሓጊዞም ሽም ሰብ ዘጸልሙን:ዘማርሩን ስርዓት ዘይብሉ ቃል ዝጥቀሙ ካብ ከምዚ ነገራት ክቑጠቡ ይግባእ ምስበልኩ::
ተስፋይ ኪዳነ 11-11-2012
                                ናብ ቀንዲ ገጽ ወብሳይት ከተምርሕ ኣብዚ ጽቐጥ

Views: 122

Comment

You need to be a member of eritrean culture to add comments!

Join eritrean culture

Adblock Plus

Follow Us

 

RSS

Adver

© 2017   Created by Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service