Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

Erisenter.com

መራኸቢ ኤርትራዊያን ፈተውቲ ኤርትራዊያን

መሓዙት ዘይብሉ ዓመቱ ንምብዓል ዘይተሓጎሰ ቆልዓ፣ ሃንደበት ግን. , ,ኮሊን ዝተባህለ ወዲ ትሽዓተ ዓመት ብሰንኪ ሕማም፣የዕሩኽቲ ክረክብን ምሰ ሰባት ክቐርብ ሕማሙ ስለዘሸግሮ
ከም ኩሉ ቆልዓ ውን ኮሊን ዓመቱ የብዕል እዩ፣ ኮሊን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ 3 ዓመቱ  ክመልእ ኣዩ፣ነዚ ብምግንዛብ ናብ ኣዲኡ ከይዱ፣ ዓመተይ ንኸብዕል ጥቕሚ ይብሉን ማማ ይብላ፣ ምኽንያቱ ዋላሓደ ዓርኪ የብለይን
ዓመተይ ዘብዕለሉ፣ ህያብ ዝህበኒ፣ ዝብል መልእኽቲ ነዲኡ ምስ ነገራ፣ ኣደ ግን ኣደ እያ፣ ብጣዕሚ ተሰሚዕዋ፣ ሓሳባት ዘንቀለቶ ኣብ ግብሪ ከተተግብሮ ፈተነት፣ ኣብ ፈይስ ቡክ ብዕለት 2-2-2014 ሓደ ገጽ ብምኽፋት ብዛዕባ ወዳ ትጽሕፍ፣
ከሙኡ ውን እንቃዕ ሓጎሰካ ክብልዎ ብዝብል ፣ ነዚ ዝተዓዘቡ፣ ፍቕሪ ናይ ሰብ ዘለዎም፣ ኣጸቢቑ ዝተሰምዖም ግን ብሸለልትነት ክሰግርዎ ኣይመረጹን፣ ላይክ ብምግባር ስጋብ ሕጂ ልዕሊ ሓደ ምልዮን ሰባት በጺሖሞ፣ እንቃዕ ሓጎሰካ ዝብል መልእኽትታት ይኹን፣ ህያባት ናብገዙ ማዓልታዊ ውን ይውሕዝ ኣሎ፣ ልክዕ ኣብ ዕለተ ልደቱ ከባቢ 3 ሚልዮን በጻሕቲ ይግምገም፣ኮሊን ኣብ ፈይስቡክ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ቡዙሓት መርበብ ኢንተርነት ውን ተዘርጊሑ ብዝለዓለ ናብ ኩሉ ይኸይድ ኣሎ መልእኽቱ፣ ኮሊን ግን ኣዲኡ እንታይ ከምዝገበረት ኣይፈለጠን፣ ኣዲኡ ነዚ ኹሉ ዝግበር ምስረኣየት ንብዓታ ኣንዳወረረ፣ የቐንየለይ ጥራይ ትብል፣

ዓለም ንሓደ ከባድ ኣያ፣ ብዙሓት ንሓደ ግን ቀላል እያ።

ተሓጋጊስካ ዘይስገር ነገር የለን
ናይ ኮሊን ፈይስቡክ ንምኽፋት ኣብዚ ተወከስ

Colin 

                                                                       

                                             

More on Eritrean Culture

Views: 626

Comment

You need to be a member of Erisenter.com to add comments!

Join Erisenter.com

© 2020   Created by Eritrean Culture.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service