Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Addthis

Erisenter.com

መራኸቢ ኤርትራዊያን ፈተውቲ ኤርትራዊያን

ስድራቤት ኣብ ሓደ ገዛ፣ተፈላልዮም ከምዛ ዋዛ።

ኣብ ሓደ ገዛ እንኮለኻ ባኣካል ዘይትራኸብ፣ ብፈይስቡክ ትዘራረብ ክብል ሓደ ብቐረባ ንፈልጦ ብዕድሜ ንእሽ ዝበለ ኮይኑ፣

ኣብ ገዝኦም ብዙሓት ብምኻኖምን፣ ብብዝሒ pc ከምዘለዎም እዩ ሓቢሩና፣ እዚ ቀሊል ዝመስል ብዕላል ዕላል ዝመጸ

ቀሊል ከምዘይኮነ እዩ ዘርእይ፣ ብዕላል ዕላል ዝተረኽበ ሕቶን መልሲን ስለዝኾነ፣ ኮሙኡ ዝበለና፣ ምሉእ ሽሙን፣

ኣበይ ይነብር ብዘየገድስ፣ ከምዚ ዓይነት ክንደይ ኢና ዘለና፣ ብኸመይ ኢና ኸ ካብ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ንናገፍ

ካብ ዕላል ትሕዝቶ ንመሃሃር።

እወ ብዕላል ዕላል ዘበገስናዮ፣ወዲ 23 ዓመት ኮይኑ ምስ ሙሉእ ቤተሰቡ እዩ ዝነብር፣ኣቡኡን ኣዲኡን ማዓልታዊ ስራሕ ክወፍሩ ኮለው

ንሱ ውን ምሰገለ የሕዋቱ ስራሕን ትምህርቲ ይወፍር ምኻኑ እዩ ዝሓበረና፣ እቲ ገዛ ናይ ባዕሉ ሕጊ የሃልዎ እምበር፣

ኣይከምናይቀደምን ይብል፣ፍቕሪ ስድራቤት ምስ ፈይስቡክ ኮይኑ እዩ ተሪፉ ይብል፣ ሰባት ኣብ ሩሑቕ ንዘለው ስድራቤት ፈተውቶም ይናፍቑ፣

ንሕና ግን ኣብ ውሽጢ ገዛና ኮለው ንናፍቖም ኢሉ ዘረቡኡ ከይወድኤ፣ኣብ ጁቡኡ ዝነበረት ሞባይል፣ድምጺ መልእኽቲ ይመጾ፣

ናይ ዳሓን ዳኣ ተበልናዮ፣ ናይ ደሓን እዩ፣ጥራይ ዓርከይ እዩ are u online ኢሉ ይሓተኒ ኣሎ ይብለና፣

ደሓን ኣይምልሰሉን እየ ኢሉ ምሳና ዕላል ቀጸለ፣ ዕላል ባኣካል ዝናፈቐ ኣዩ ዝመስል፣ መንገድና እንዳቐጸልና፣

ኣጋጣሚ ንሱ በቲ ንሕና ንኸዶ መንዲ እዩ ዝነበረ ጉዕዙኡ፣ኣብ ባቡር ኣቲና፣ እታ ባቡር ሰብ መሊኣ፣

ካብ ድሕሪት ንቕድሚት ኮፍ ክንብል መንገድና ነምርሕ፣ እታ ባቡር ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሕት ሰብ ከተውርድ ጠጠው ምስ በለት፣

ቦታ ረኺብና ኮፍ ኢልና ዕላልና ቀጸልና፣ እዚ ወዲ ግን ንሕና ዘይተዓዘብብናዮ ኣብ ባቡር ይዕዘብ ኣሞ፣

ኣንታይ ተዓዚብኩም ይብለና፣ ሰብ ከምዝመልእት ጥራይ ኢና ተዓዚብና ንብሎ፣

ንሱ ግን ዳርጋ ኩሎም ኣብታ ባቡር ዝነበሩ pcን ሞባይልን ክቱኽቱኹ ኣዩ ዝተዓዘበ፣

ብሚሕር ብምግራም ስጋብ ማዓስ ኢና ወረግ ምስ ሓጺን ከነዕልል ኢሉ ርእሱ እንዳነቕነቐ በሉ ክገድፈኩም፣ቦታይ ኣኺሉ ኢሉ ካብ ባቡር ውጽእ ምስ በለ፣ ብፍኒስትራ ከምዝተዓዘብናዮ ንሱ ውን ሞባይሉ ክቱኽቱኻ እዩ ዝጀመረ፣
እዚ ምሳና ዘዕለሎ ግዜ online ስለዘይራኣይዎ ስድራቤቱ ተሻቒሎም ከይኮኑ ሞባይሉ ክትኹትኽ ዝጀመረ ይብለኒ ምሳይ ዝተረፈ፣

ክልቴና ከም ሓደ ኣርእስቲ ኣልዒልና፣ከምዚ ዓይነት ኣባና ውን ከይህሉ እንዳፈተሽና ጉዕዞና ቀጸልና፣

ኣብ ዕላልና ዘይዳህሰስናዮ ኣይነበረን፣ ንሰብ ቡዙሕ ነገር ኣዩ ካኣስሮ ዝኽእል፣

ፈይስቡክ ጥራይ ከምዘይኮነን ካልእ ካልእ ውን ኣሎ፣

ከም ባዓል viber skype paltalk ካብቶም ሓደ ሓደ ዝተዳህሰሱ ክኾኑ እንኮለዎ፣

ኣብ መዕለቢና ዝነበረ ዕላል ንዝኾነ በብግዚኡ ምጥቃምን ከድልዩኻ ኮለው ምግልጋሎምን የሕዋት ኣሕዋት ክትራኸበሉ እምበር፣

ምሳኻ ዘለው ቤተሰብካ ብፈይስቡክ  ብማዕከናት መራኸቢታት ኢንተርነት ክትራኸብሲ ኣይጽቡቕን ብዝብል ዘረባ ወዲእና

ጽቡቕ ተፈላሊና።

ተስፋይ ኪዳነ 7-8-2014 ኤዲት 16/06/2015

                                               more on eritrean culture

Views: 278

Comment

You need to be a member of Erisenter.com to add comments!

Join Erisenter.com

© 2020   Created by Eritrean Culture.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service